üslub

üslub
is. <ər.>
1. Yazıçının, rəssamın, heykəltəraşın, memarın, bəstəkarın və b. -nın yaradıcılığında özünü göstərən əsas ideyabədii xüsusiyyətlərin, fərqlənmə əlamətlərinin vəhdəti; stil. Romantik üslub. Qotik üslub. – Bir tərəfdə ərəb üslubunda yapılmış bir köşk, ötəki tərəfdə Şərq bazarı, qarşısında uzunsaçlı dərviş qəsidə oxuyur. Ç.. // Ümumiyyətlə, üsul, tərz.
2. Hər hansı bir yazıçı və ya bədii əsər, cərəyan, janr üçün səciyyəvi olan dil və nitq vasitələrindən istifadə üsullarının məcmusu; hər hansı bir yazıçının, əsərin dil və ifadə üsulu. Qəzet üslubu. Felyeton üslubu. Nağıl üslubu. // Nitqin sintaktik və sözlərin işlənmə formalarına uyğun olaraq qurulması. Üslub səhvləri. Öz əsərinin üslubu üzərində işləmək. Məqalənin üslubunu düzəltmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ÜSLUB-U MÜZEYYEN — (Ziynetli ve parlak üslub) Bu üslub tergib ve terhib (teşvik etme ve sakındırma) gibi hususları tazammun eder. Hitabiyat ve iknaiyatta kullanılır …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ÜSLUB-U MÜCERRED — (Sade üslub) Bu üslupta tabiîlik, akıcılık, selâset, kısalık, mânâ ve maksada kifayet sıfatları vardır. Bu üslup, âlet ilimlerinde, ders kitablarında, konuşmalarda ve beşerî muamelelerde kullanılır …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • üslûb — (A.) [ بﻮﻠﺱا ] anlatım tarzı …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • üslub — ə. 1)stil üsul, tərz; 2) dil, ifadə üsulu …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ÜSLUB — Tarz, yol. Biçim. İfade tarzı. Dizmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ÜSLUB-PERESTLİK — Kelâmın mâna ve maksada uygunluğuna değil de, ifade tarzının güzelliğine önem vermek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ÜSLUB-U HAKÎM — Edebî san atlardan biridir. Sorulan bir suale, soranın halini nazara alarak başka bir sual gibi telâkki edip, ona göre cevab vermek demektir. Meselâ : Bazı Ashab Resulüllah a (A.S.M.) hilâlin ince başlayıp, kalınlaşarak bedr şekline gelip, sonra… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ÜSLUB-U ÂDÎ — Alelâde ifade tarzı. İfadesinde hiçbir üstünlük bulunmayan tarz …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ÜSLUB-U ÂLÎ — Edb: Üstün ifade tarzı. İfadenin yüksek ve nezih olanı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • BED-ÜSLÛB — f. Üslûbu fena; tavrı, gidişi köt …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”